Duurzaamheidsonderzoek Opdrachtgevers en Leveranciers

Duurzaamheidsonderzoek Opdrachtgevers en Leveranciers

In de zomerperiode is aan de opdrachtgevers en leveranciers van Burgers van der Wal gevraagd om deel te nemen aan een enquête, met als doel te bepalen hoe en in welke mate leeft duurzaamheid onder onze stakeholders en wat is de rol van Burgers van der Wal daarin op dit moment en in de toekomst.

De respons was groot, waarvoor onze hartelijke dank. Wij kregen zo een helder beeld en konden we ons uitgangspunt bepalen. Deze enquête maakt namelijk deel uit van een nulmeting, de basis waarop we uiteindelijk in 2020 kunnen aantonen in hoeverre we de forse doelstellingen hebben gehaald.

In totaal hebben we aan 82 leveranciers/opdrachtgevers de enquête toegezonden, waarvan er 62 ingevuld retour kwamen. Met een percentage van 76% is dit een geweldig resultaat! Het overgrote deel (93%) weet inmiddels dat Burgers van der Wal is gestart met het duurzaamheidstraject ‘Duurzaam voor Charlie 2020’, afgekort ‘Charlie’.

Op de vraag ‘Wat vindt u dat BvdW zeker moet doen om duurzaam te ondernemen’, waren de antwoorden veelal opbeurend en stimulerend. Woorden als ‘Doorgaan, Volhouden en Promoten’ waren veel voorkomend. Daarnaast werden we ook verzocht om de hele keten er in te betrekken. Wij waren al voornemens om dat te gaan doen, maar deze bevestiging is goede stimulans!

Het merendeel van de geënquêteerden vind duurzaam ondernemen erg belangrijk waarbij het welzijn van mens en planeet mee wordt gewogen in de te maken beslissingen voor duurzame relaties. Ook geven zij aan te willen meedenken in ons duurzaamheidsproces en zelfs tot het aanpassen van aanbestedingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol zal gaan spelen, bijvoorbeeld middels EMVI criteria.

Enigszins verrassend maar zeer welkom is dat 80% van de ondervraagden aangeven eerder zaken te willen doen met bedrijven die duurzaam ondernemen. Eén van de stimulerende tips die uit de enquête naar voren kwam was (citaat): Dit proces vasthouden! Een prachtig initiatief, met name dat alle lagen uit de organisatie hierin worden betrokken waardoor het breed gedragen wordt of zal gaan worden.

Dit onderzoek leert ons dus dat we op de goede weg zijn, maar ook dat we moeten samenwerken met de keten, nog meer dan we al doen. Hier gaan we mee aan de slag, voor Charlie.

Bij deze willen we alle geënquêteerden hartelijk danken voor hun respons en feedback, dat dit voor ons zeer waardevol is, blijkt uit de conclusies die we hieruit trekken. Samen kom je verder!

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Charlie.

Email: duurzaam@burgersvanderwal.nl

Tweets

Volg ons